preloder

ЦЕЛИ

Стремим се винаги да си поставяме високи цели, водещи до мотивация, реализация и разширяване на хоризонтите пред предприемачи и инвеститори.

Да съдейства за изграждането и развитието на устойчива предприемаческа екосистема и култура в страната
Да подпомага инициативи насочени към създаване на собствен бизнес, осигурявайки финансова подкрепа от Бизнес ангели, институции и компании
Улеснява достъпа и разширява възможностите за финансиране на предприемаческата дейност
Насочва предприемачите към програми за обучение в областта и други възможности за придобиване на знания
Популяризира и информира обществеността за възможностите предоставяни от Бизнес ангелската инвестиционната система, както за предприемачи, така и за инвеститори
Сътрудничи с университети, училища и организации с цел развитие и обучение на предприемаческите компетенции и култура
Инициира предложения за законодателни промени в подкрепа на предприемаческата дейност в страната и инвестиции осигурени от Бизнес ангели
Сътрудничи със стопански и нестопански организации в областта, с цел подпомагане на предприемаческата среда и повишаване на инвестиционната активност
Да разшири възможностите за инвестиции в страната, както от местни, така и от чужди инвеститори
Да информира всички заинтересовани страни за последните тенденции и възможности в предприемаческата екосистема
Да представлява и отстоява интересите на своите членове в и извън страната
Да изгради унифициран етичен кодекс на Бизнес ангелите в страната и да предложи създаване на система за идентификация и сертификация на “Бизнес ангел“
Да поддържа връзка с международни организации, с цел популяризиране на страната като атрактивна дестинация за инвестиции и подпомагане на предприемаческата среда
Да членува и взема активно участие в международни сдружения/ конференции на Бизнес ангели, с цел представителство на страната, споделяне на ноу-хау, добри практики и привличане на инвестиции