preloder

Станете Бизнес ангел!

Бизнес ангелите най-често са физически лица, успешни предприемачи, инвеститори или мениджъри, които влагат част от собствените си средства в стартиращи компании. Обикновено те инвестират в най-ранната фаза от развитие на компаниите и в бизнеси с висок потенциал за растеж. Бизнес ангелите инвестират с цел печалба, като в замяна получават акционерно участие/ дял от компанията.
Освен осигуряване на финансиране под формата на капитал, Бизнес ангелите допринасят за компаниите, в които са инвестирали, професионални умения, ноу-хау, практически опит, мрежа от контакти и по-широк мироглед.

Бизнес ангелите още са:

Ключов елемент от източниците на финансиране на нови и растящи бизнеси
Важна част от веригата за подкрепа и стимулиране на иновативни компании в най- рисковата фаза от развитието им
Инвестират чрез придобиване на дял от компанията
Инвестират главно поради финансови причини, но имат и ангажимент към компанията
Полагат усилия да допринесат за успеха на проекта/ бизнеса
Ключов елемент за успеха на стартиращите компании, чрез споделяне на ноу-хау, мрежа от контакти и опит в бизнеса
Имат предишен опит в индустрията или сектора, в който инвестират и разкриват повече възможности за компаниите, в които инвестират
Инвестират в повече от една компания, за да диверсифицират риска
 Могат да инвестират, обединявайки се с други Бизнес ангели (синдикати)
 Поддържат активни връзки с всички заинтересовани страни от предприемаческата екосистема, което позволява осигуряване на плавен преход и устойчиво партньорство за стартиращите компании в следващите етапи от бизнес цикъла
 Бизнес ангелите инвестират най-често в ранен етап от развитието на стартиращата компания, продукт, технология или услуга.